Privacybeleid


PRIVACYBELEID

VOOR DE SITE

PUBLICATIE DOOR:

ID Party (Identity and Democracy Party)
75, boulevard Haussmann
75008 Paris
https://www.saveurope.eu

INLEIDING

De ID Party geeft veel om de bescherming van de privacy van gebruikers van de website https://saveurope.eu en haar ledenportaal. De ID Party neemt alle redelijke voorzorgen die nodig zijn om te zorgen voor de veiligheid van de persoonsgegevens, bezorgd door haar leden.

In dat verband heeft de ID Party deze pagina met betrekking tot de persoonsgegevens van haar gebruikers gecreëerd. De hierin vermelde gegevens mogen niet, ook niet gedeeltelijk, commercieel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de ID Party.

COPYRIGHTS

De ID Party zou de gebruikers van deze site willen informeren dat de elementen op deze site:
a) beschermd zijn door de copyrightwetgeving: deze is in het bijzonder van toepassing op foto's, artikels, tekeningen, animated sequences enz.;
b) beschermd zijn door de handelsmerkwetgeving: deze is van toepassing op de handelsmerken van de partners die op de site verschijnen.
Deze lijst vormt in geen geval een beperking voor de handelsmerken in eigendom van het bedrijf.

De elementen die op deze manier worden beschermd, zijn eigendom van de ID Party of van derde partijen die de ID Party de toestemming hebben gegeven die te gebruiken. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling of commercialisering, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Movement for a Europe of Nations and Freedom, is derhalve verboden op straffe van het vormen van een inbreuk op copyrights en/of ontwerprechten en/of handelsmerken, strafbaar met drie jaar gevangenis en een boete van 300.000 euro.

Creatie link

Het is mogelijk een link te creëren naar een site zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, op voorwaarde dat deze link een nieuw browservenster opent. De ID Party behoudt zich echter het recht voor de verwijdering te vragen van een link die ze niet in overeenstemming acht met haar uitgeversbeleid.

Rechten voor muziek en geluid
Deze site leeft de copyrights na. Alle auteursrechten van de beschermde werken die werden gereproduceerd en gedeeld zijn voorbehouden. Elk gebruik van deze werken is, tenzij gemachtigd en behalve om ze weer te geven en te bekijken op individuele en eigen basis, verboden.

In andere gevallen, zoals:
- indien u de logo’s, merksymbolen, en/of creaties van de ID Party wil weergeven
- indien de content van de site moet worden opgenomen in de navigatie van uw site, specifiek via frames,
- indien toegang tot de pagina’s met de link naar de ID Party site niet gratis is, moet u een aanvraag indienen voor de uitdrukkelijke toestemming van de ID Party op het adres vermeld onder de rubriek ‘ Publicatiedirecteur’. Merk op dat de toestemming om een link te creëren naar een site iemand niet het recht geeft een deel van de content van de MENL site te reproduceren om deze link te creëren.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
INLEIDING DEFINITIE EN AARD VAN PERSOONSGEGEVENS

Men moet antwoorden geven op het inschrijvingsformulier en de vragen naar informatie die toegang mogelijk maken tot het klantenportaal, waardoor iemand nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatie enz. kan ontvangen, wil een inschrijvingsaanvraag worden beschouwd. Sommige gegevens zijn optioneel; d.w.z. de gebruiker is niet verplicht een optie aan te vinken of een antwoord te geven om zijn inschrijving te bevestigen.
Als u zich inschrijft en /of het ledenportaal gebruikt, kunnen we u vragen enkele persoonsgegevens te bezorgen.
De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die een individu kunnen identificeren en omvatten vooral uw familienaam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, kredietkaartnummer, alle gegevens in verband met de betaalwijze die u ons wil meedelen en meer algemeen alle persoonlijke gegevens die u ons wil verstrekken.

DEEL II. DOEL VAN DIT BELEID

Het doel van dit beleid is u te informeren over de middelen die de Party gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen met een strikte naleving van uw rechten.

In dat verband willen we u informeren dat we namen verzamelen en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en privacy, alsook met de Europese Verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Het beleid van de ‘ID Party’ voor de bescherming van online verzamelde persoonsgegevens.

De ‘ID Party’ informeert al haar leden en bezoekers graag over haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. U kan ervan uitgaan dat ID Party alle inspanningen doet om de persoonsgegevens van bezoekers aan haar site te beschermen, zowel in overeenstemming met de Franse als Europese wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

‘De ID Party’ verwijst naar de: Identity and Democracy Party

DEEL III. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSVERZAMELAAR EN DE GEGEVENSBESCHERMINGSDIENST

De eenheid die verantwoordelijk is voor het verzamelen van uw persoonsgegevens op haar site is de ID Party, gevestigd te 75 Boulevard Haussmann 75008 PARIS.
De gegevensbeschermingsdienst ingeschreven bij de CNIL door de gegevensverzamelaar is SAS TALOS PMC, gevestigd te 36 rue de Cronstadt 90000 BELFORT in FRANKRIJK. U kan die bereiken via e-mail op het adres: [email protected]

DEEL IV. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS VIA HET CONTACTFORMULIER EN GEWONE INFORMATIE-AANVRAGEN

I) Soorten gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken:
De ID Party verzamelt alleen de persoonsgegevens die ze nodig heeft met het oog op de verschillende, onderstaande doelstellingen.

• Gegevens verzameld om petities te ondertekenen: familienaam, voornaam, stad, postcode, land

We zouden gebruikers willen waarschuwen voor de inhoud van de opmerkingen die ze eventueel geven of van video’s die ze eventueel maken. Zorg ervoor dat ze nooit persoonsgegevens vrijgeven die onnodig zijn en die gebruikt kunnen worden om u nadeel te berokkenen, zoals bankgegevens.
De verwerkte gegevens moeten juist, volledig, up-to-date zijn en nauwgezet worden verzameld. Bovendien is het verboden gevoelige informatie te verwerken (tenzij er uitzonderingen worden gemaakt).
Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld voor een of meer van de volgende doelstellingen:
Uw toegang beheren tot bepaalde diensten die beschikbaar zijn op de site,
Statistieken maken en markt- en gedragsstudies uitvoeren,
Leden selecteren voor activiteiten die te maken hebben met klantenwerving en uitnodigingen,
Uw handtekening voor een petitie opnemen,
Op de hoogte blijven van de huidige status van de petitie,
Uw stem uitbrengen,
Voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen zullen we u informeren of bepaalde deelgegevens verplicht of optioneel zijn. Bovendien zullen we u informeren over de mogelijke gevolgen van geen antwoord te geven.
Telkens als er persoonsgegevens worden verzameld op onze site, zullen de doelstellingen van deze verzameling en de manier waarop de gegevens worden verwerkt bovendien duidelijk worden vermeld, in overeenstemming met de wet van 06/01/1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en privacy.

II) Wie de verzamelde gegevens ontvangt
De categorieën van personen die toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens zijn, binnen de beperkingen van hun respectieve verantwoordelijkheden, de leden van de ID Party en de nationale partijen overeenkomstig uw nationaliteit, als u uw toestemming geeft. Dit is een lijst van deze partijen:
• Kongres Nowej Prawicy (Polen)
• Rassemblement national (Frankrijk): https://rassemblementnational.fr/mentions-legales/
• Lega (Italië): https://www.leganord.org/informativa-privacy
• Vlaams Belang (België/Vlaanderen): https://www.vlaamsbelang.org/privacyverklaring/
• Freiheitliche Partei Österreichs (Oostenrijk): https://www.fpoe.at/datenschutz/
• Chega (Portugal): https://partidochega.pt/politica-de-privacidade/
• Sme Rodina (Slovakije): https://hnutie-smerodina.sk/ochrana-sukromia/
• Svoboda a přímá demokracie (Tsjechische Republiek): https://spd.cz/o-nas/gdpr/
• Ekre (Estland): https://www.ekre.ee/ekre-privaatsuspoliitika
• Volya (Bulgarije): http://volia.bg/VOLYA_Privacy_Policy.pdf
• Nea Dexia (Griekenland): https://www.neadexia.gr/908rhoomicroniota-chirho942sigmaetasigmaf.html
• For Britain (VK): https://www.forbritain.uk/privacy-policy-data-protection/

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met openbare instanties (uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen), rechtsambtenaren, rechterlijke ambtenaren en instanties verantwoordelijk voor schuldvorderingen.

Persoonsgegevens delen

Het delen van persoonsgegevens met de hierboven vermelde eenheden kunnen in sommige gevallen gegevensoverdrachten buiten de EU inhouden. Die laatste worden duidelijk vermeld op het ogenblik van de verzameling en kunnen alleen worden uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming en in overeenstemming met de wetten betreffende de verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens.

We zullen u soms prospectie-informatie sturen met uw toestemming, zoals uitnodigingen, informatie enz. U zal dergelijke zaken niet ontvangen van ons tenzij u daarvoor gekozen heeft. U kan zich ook op elk ogenblik uitschrijven.

De ID Party kan een beroep doen op bedrijven in onder-aanneming om verschillende taken uit te voeren, waaronder taken van technische aard zoals technische diensten voor onze websites, ondersteuning voor promotiecampagnes enz. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens indien dergelijke gegevens nodig zijn voor hen om die taken uit te voeren. Net als de ID Party zijn de voornoemde bedrijven gebonden aan het naleven van de wetten over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, alsook van dit hele beleid. Ongeacht de omstandigheden kunnen ze deze persoonsgegevens alleen gebruiken met als enig doel de uitvoering van hun taken en ze zijn niet gemachtigd die op een andere manier te gebruiken.

De IP Party verkoopt persoonsgegevens niet, staat die niet af en deelt ze niet mee aan derde partijen.
Indien de ID Party genoodzaakt is, om te voldoen aan een administratieve, wettelijke of juridische beslissing, om informatie betreffende de ingevulde en verwerkte persoonsgegevens die het heeft, mee te delen aan een gemachtigde derde partij, zoals begrepen in overeenstemming met de wet van 06/01/1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en privacy, verbindt ze zich ertoe de betrokken personen te informeren vóór een dergelijke communicatie van informatie.

III) Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig en redelijk voor de communicatie van updates betreffende petities aan de ondergetekenden ervan, of tot uw toestemming wordt ingetrokken.

IV) Veiligheid

We zouden u willen informeren dat we alle relevante voorzorgen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden en specifiek om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of geraadpleegd door niet-gemachtigde derde partijen.

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

We gebruiken antivirussoftware en actualiseren die systematische n tijdig, en installeren een ‘firewall’.

We maken systematisch een back-up van persoonsgegevens zodat we die kunnen ophalen bij een fysiek of technisch incident en we zorgen ervoor dat deze back-up goed beschermd is;

We testen en beoordelen onze maatregelen op regelmatige tijdstippen en passen die aan indien nodig;

Onze werknemers worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over het belang van gegevensbeveiliging. Ze volgen een aantal duidelijke richtlijnen, ze worden regelmatig opgeleid en ze worden op de hoogte gebracht van hun verantwoordelijkheden.

Deze werknemers hebben toegang tot uw gegevens in de mate dat ze deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Voor nieuwe projecten die een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een diepgaande analyse uitgevoerd om uw rechten te vrijwaren en te zorgen voor de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens.

Het bedrijf NATION BUILDER ontvangt uw gegevens ook zodat uw toestemming en gegevens kunnen worden bewaard, de nieuwsbrief automatisch kan worden verstuurd en er statistieken kunnen worden gemaakt.

DEEL VII. COOKIES

Om u beter te bedienen meten we het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de activiteit van bezoekers op de site en hoe vaak ze terugkeren. Daarvoor gebruiken we ‘Cookies’.

‘Cookies’ zijn kleine bestanden die een website overbrengt naar de harde schijf van iemand voor registratiedoeleinden. Cookies laten een website toe belangrijke informatie te onthouden, wat het gemakkelijker maakt voor u om de site te gebruiken.

Cookies laten ons niet toe u te identificeren. Algemeen bewaren ze informatie in verband met de navigatie van uw computer of toestel op onze site (de pagina’s die u bekeek, de datum en het tijdstip waarop u keek enz.) die we kunnen lezen tijdens uw opeenvolgende bezoeken.

In dit geval bevatten ze de informatie die u ons hebt bezorgd. De volgende keer dat u ons bezoekt, zal u daarom geen tweede keer het formulier moeten invullen dat we u vragen in te vullen. Deze informatie wordt opgeslagen op uw computer gedurende 1 jaar.

Wanneer u naar onze site https://www.saveuropa.eu surft kunnen we, naargelang van de door u gemaakte keuzes betreffende de configuratie van uw browsersoftware (hieronder beschreven), deze Cookies in uw browser installeren om:

- De siteverkeersstatistieken te bepalen (aantal bezoeken, pagina views, verlaten halverwege het bestelproces enz.) om de kwaliteit van onze diensten te volgen en te verbeteren
- De presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw browser
- Informatie ingevuld op formulieren te bewaren, toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimtes zoals uw account te beheren en te beveiligen en uw winkelwagentje beheren.

We zouden u willen informeren dat u kan voorkomen dat ‘Cookies’ worden bewaard door uw browser te configureren.

1. Uw keuzes met betrekking tot Cookies

U kan uw webbrowseropties gebruiken indien u geen cookies wil ontvangen of indien u wil dat uw browser u een bericht geeft wanneer u een Cookie ontvangt.

Er zijn verschillende keuzes die u kan maken om uw Cookies te beheren.

We zouden uw aandacht willen vestigen op het feit dat de instellingen die u selecteert, uw online browsen kunnen veranderen en uw voorwaarden om toegang te hebben tot bepaalde diensten die het gebruik van Cookies vereisen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk moment veranderen, met behulp van de hieronder beschreven methodes.

1.1 De keuzes die u worden geboden door uw browser:

U kan uw browser zo configureren dat er Cookies worden bewaard in uw browser of, omgekeerd, zodanig dat ze worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel afhankelijk van de bron.

U kan ook uw browser zodanig configureren dat u een keuze krijgt om Cookies nu en dan te aanvaarden of te weigeren, vóór een Cookie kan worden bewaard in uw browser.

Klik op het ‘Help’ menu van uw browser om te weten hoe u uw Cookievoorkeuren kan veranderen.

1.2 Cookies aanvaarden en weigeren

De bewaring van een Cookie in een browser is vooral afhankelijk van de wensen van de browsergebruiker, die op elk moment kosteloos kunnen worden aangegeven en gewijzigd via de opties aangeboden door de browser.

Indien u hebt toegestaan dat Cookies worden bewaard in uw browser, kunnen de Cookies opgenomen in de pagina's en contents die u hebt bekeken, tijdelijk worden bewaard in een daartoe bestemde ruimte in uw browser. Zodra ze daar zijn, zal alleen de bron ervan ze kunnen lezen.

Indien u niet toestaat dat er Cookies worden bewaard in uw browser, of indien u de bewaarde cookies in uw browser verwijdert, zal u geen gebruik meer kunnen maken van bepaalde functionaliteiten die nodig zijn om te browsen naar bepaalde gebieden op onze website.

Dit zal ook het geval zijn wanneer we - of onze serviceproviders - het type browser dat u gebruikt, de taal- en weergave-instellingen ervan, of het land van waar uw browser verbonden lijkt met het Internet, niet kunnen herkennen voor technische compatibiliteitsdoeleinden.

We zouden uw aandacht willen vestigen op het feit dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onze diensten die minder optimaal werken door het feit dat het voor ons onmogelijk is de Cookies te bewaren of te raadplegen nodig voor een goede werking, en die u eventueel hebt uitgeschakeld of verwijderd.

2. Hoe kan u uw keuzes maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Wat het beheer van Cookies en uw keuzes betreft, is de configuratie van elke browser verschillend. Ze wordt beschreven in het ‘Help’ menu van uw browser, dat u zal tonen hoe u uw Cookie-voorkeuren kan veranderen.

Voor Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Voor Safari™:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Voor Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Voor Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer et désactiver les cookies

Voor Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


DEEL VIII. SOCIALE NETWERKEN EN EXTERNE LINKS

Sociale netwerken

Onze site gebruikt computertoepassingen van derde partijen, die elke Internetgebruiker in staat stellen content van onze website te delen met andere mensen of zijn of haar mening over de content van onze site te communiceren aan die andere mensen.

Die omvatten ‘Share’ en ‘Like’ knoppen van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter (hierna de ‘knoppen voor sociaal delen’ genoemd).

Wanneer u een pagina met een dergelijke knop op onze website bezoekt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de sociale netwerken.

Indien u ingelogd bent op het sociale netwerk terwijl u aan het browsen bent, maken de knoppen voor sociaal delen het mogelijk om de bekeken pagina's naar uw account te linken.

Als u op een knop voor sociaal delen klikt of een opmerking geeft, zal de overeenkomstige informatie worden doorgestuurd naar het sociale netwerk en gepubliceerd op uw account.

Indien u niet wil dat het sociale netwerk de via onze website verzamelde informatie linkt met uw account, moet u uit het sociale netwerk loggen voor uw onze website bezoekt.

Deze knoppen voor sociaal delen zijn onderworpen aan de privacy- en vertrouwelijkheidsbeleidslijnen van de sociale netwerken. Gelieve die door te nemen zodat u zich bewust kan zijn van de gebruiksdoeleinden, waaronder adverteren, van de browse-informatie die ze kunnen verzamelen via deze knoppen.

Links naar andere sites
We kunnen links voorzien naar sites die niet worden bediend door de ID Party. Indien u een van de sites bezoekt naar dewelke we u doorverwijzen, gelieve hun beleidslijnen door te nemen, vooral die delen over de bescherming van persoonsgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen of praktijken van andere bedrijven.

DEEL IX. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Europese Verordening over de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016, hebt u het recht van inzage, rectificatie, kennisgeving, ontvangst van overdraagbaarheid-gerelateerde informatie over en bezwaar tegen de informatie die betrekking heeft op u. Indien u dit recht wil uitoefenen en de informatie die betrekking heeft op u toegestuurd wil krijgen, gelieve contact op te nemen:

Het e-mail adres: [email protected]

Het postadres: ID Party, 75 Boulevard Haussmann 75008 PARIS.

U behoudt controle over de persoonsgegevens die u ons online meedeelt. Indien u op een bepaald moment de persoonsgegevens die we hebben over u of uw contactvoorkeuren met betrekking tot ons of onze businesspartners wil veranderen, dan kan u ons dat laten weten door gewoon contact op te nemen met ons op het hierboven vermelde post- of e-mailadres.

Indien u inzage wil hebben in de persoonsgegevens die we hebben over u, of ons wil vragen deze gegevens te wissen of niet meer te gebruiken, gelieve het ons te laten weten op de hierboven vermelde adressen.

DEEL X. WIJZIGINGEN

Wijzigingen van ons beleid inzake persoonsgegevensbescherming

Het kan dat de ID Party dit beleid inzake persoonsgegevensbescherming af en toe moet veranderen; we raden u dus aan de inhoud ervan regelmatig te controleren. U mag er echter van uitgaan dat er geen veranderingen retroactief zullen gebeuren en dat veranderingen geen gevolg zullen hebben voor de manier waarop we eerder verzamelde gegevens verwerken.

DEEL XI. UW RECHTEN UITOEFENEN EN WAT TE DOEN IN HET GEVAL VAN EEN INBREUK I.V.M. PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw recht van rectificatie, wissen, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar of inzage wil uitoefenen, kan u naar de gegevenscontroller en de DPO schrijven op het volgende email-adres: [email protected]

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal de gegevenscontroller de inbreuk in kwestie zo snel mogelijk meedelen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Artikel 55 en, indien mogelijk, niet later dan 72 uren na de bewustwording ervan, tenzij de inbreuk in kwestie de rechten en vrijheden van natuurlijke personen in gevaar kan brengen. Indien de toezichthoudende autoriteit niet op de hoogte wordt gebracht binnen de 72 uren, moeten de redenen voor de vertraging ook worden opgegeven.
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens de rechten en vrijheden van een natuurlijke persoon aanzienlijk in gevaar kan brengen, moet de gegevenscontroller de betrokkene van de inbreuk in verband met persoonsgegevens zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Een klacht indienen:

In het geval van een fout van onze kant met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen; u kan bijvoorbeeld deze link gebruiken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet

HOE KAN U CONTACT OPNEMEN MET ONS?

Voor vragen over het beleid inzake de bescherming van online verzamelde gegevens van de Movement for a Europe of Nations and Freedom, gelieve ons te schrijven naar:

ID Party
Bescherming persoonsgegevens
75 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
[email protected]